چگونه متوجه شویم که پنجره ما چند پنل پرده پانچی نیاز دارد؟

برای اینکه متوجه شویم پنجره ما به چند پنل نیاز دارد ۲ روش ارائه میشود:

پرچین:

متراژ عرض پنجره رند شود (بیشتر از 5/0 به بالا و کمتر از 5/0 به پایین رند شود) + 2

به عنوان مثال :

عرض پنجره 80/2 متر باشد : 2+3=5 پنل

عرض پنجره 30/1 متر باشد : 2+1=3 پنل

کم چین:

متراژ عرض پنجره رند شود (بیشتر از 5/0 به بالا و کمتر از 5/0 به پایین رند شود) + 1

به عنوان مثال :

عرض پنجره 70/1 متر باشد : 1+2=3 پنل

عرض پنجره 20/1 متر باشد : 1+1=2 پنل 

اگر هدف شمافقط پوشاندن پنجره هست میتوانید به ازای هر یک متر عرض ۱ پنل بکار ببرید که در اینصورت پرده ها بسیار کم چین میشوند.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟